Συμβουλές προς μητέρες : εγκυμοσύνη, λοχεία, μητρικός θηλασμός

 

Το βιβλίο “Γέρων Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός” το διάβασα, με συγκίνησε πολύ και αντέγραψα εδώ κάποιες από τις συμβουλές του Γέροντα, οι οποίες λέγονταν με πολλή αγάπη προς τις μητέρες, και είναι βγαλμένες μέσα από τις εμπειρίες του και την αγαθή του διακριτικότητα.

Αποτέλεσμα εικόνας για νικόλαοσ γυζησ

 

 

“Η γυναίκα, όταν είναι έγκυος, πρέπει να κινείται σε ένα περιβάλλον ευχάριστο.

Το έμβρυο αισθάνεται το κάθε τι και η ψυχολογία και ο χαρακτήρας του διαπλάθονται”.

***

Η γυναίκα, σαν λεχώνα, χρειάζεται για σαράντα μέρες έναν άνθρωπο δίπλα της. Η ψυχολογία της λεχώνας για σαράντα μέρες είναι μπερδεμένη. Είναι πότε κάτω και πότε πάνω. Η λεχώνα μέχρι και τάσεις αυτοκτονίας έχει. Ο παλαιός κόσμος από την πείρα του το ήξερε αυτό και πάντα για σαράντα μέρες είχε ένα πρόσωπο κοντά στη λεχώνα.

Επίσης το περιβάλλον πρέπει να είναι ευχάριστο. Αλλά και τα άτομο γύρω της ευδιάθετα”.

***

“Η γυναίκα, ενόσω θηλάζει, δεν πρέπει να στεναχωρείται, γιατί το γάλα της αλλοιώνεται και το παιδί κάνει εμετό”.

***

Τα παιδιά, επειδή είναι αθώα, επικοινωνούν πνευματικά με το περιβάλλον.

Όταν ένα άτομο δεν έχει καθαρότητα βίου και κρατά ένα παιδάκι, αυτό νιώθει δυσφορία και θέλει να φύγει. Ενώ το αντίθετο: Όταν το άτομο  που το κρατάει έχει καθαρότητα βίου, αναπαύεται και δεν διαμαρτύρεται”.

***

 

“Η γυναίκα, παιδί μου, είναι αδύνατο πλάσμα. Η καημενούλα, τι τραβάει για να γεννήσει και να μεγαλώσει ένα παιδί! Και μόνο να αναλογιστούμε τους πόνους της γέννας είναι αρκετό. Είναι τόσο δυνατοί που πετάγονται τα μάτια της έξω… “

 

από το βιβλίο: “Ο Γέρων Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός”, Θεοδοσίου ιερέως, εκδόσεις της Ενωμένης Ρωμηοσύνης

 

λίγα λόγια για το βιβλίο (από την Ε.Ρω.) :

Γέρων Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός

Στόν ὄγδοο τό­μο τῆς σει­ρᾶς «Ὀρ­θό­δο­ξο βίω­μα» ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη πα­ρου­σιά­ζει τόν βί­ο, τούς ἀγῶνες καί τίς δι­δα­χές τοῦ Γέ­ρον­τος Χρυ­σο­στόμου τοῦ Σταυ­ρο­νι­κη­τια­νοῦ (1926–2009).Ἀ­να­θρε­μμέ­νος σέ μιά χρι­στια­νική οἰ­κο­γέ­νεια, πού ὁ παπ­πούς του ἦ­ταν ἱ­ε­ρέ­ας, μυ­ή­θη­κε ἀ­πό τήν μι­κρή του ἡ­λι­κί­α στήν λα­τρεί­α καί στήν ἀ­σκη­τι­κή ζω­ή. Πέ­ρα­σε δύ­σκο­λα παι­δι­κά χρό­νια. Ἔ­γι­νε μοναχός στό Ἅγιον Ὄ­ρος ἀλ­λά πα­ρά τήν θέ­λη­σή του βρέ­θη­κε στήν πο­λύ­βου­η πρω­τεύ­ου­σα. Τούς ἁγίους Πα­τέ­ρες πού γνώ­ρι­σε καί τήν “κα­λή μα­γιά” πού πῆρε ἀ­πό τό πε­ρι­βό­λι τῆς Πα­να­γί­ας τά δι­α­φύ­λα­ξε στήν καρ­διά του ὡς πο­λύ­τι­μη κλη­ρο­νο­μιά καί πάν­τα μι­λοῦ­σε γιά τό Ὄ­ρος.

Ἔ­ζη­σε στόν κό­σμο ὡς μο­να­χός ἁ­γι­ο­ρεί­της. Σάν χα­ρι­τω­μέ­νο ἄν­θος πού με­τα­φυ­τεύ­τη­κε, εὐ­ω­δί­α­σε καί ἀπέ­δω­σε καρ­πούς. Ὠ­φέ­λη­σε πολ­λούς μέ τίς πα­ρα­στα­τι­κές καί ζων­τα­νές δι­η­γή­σεις του, με­ταρ­σί­ω­νε τούς πι­στούς μέ τίς κα­τα­νυ­κτι­κές Λει­τουρ­γί­ες του καί μέ τήν χά­ρη τοῦ ἐμ­πεί­ρου Πνευ­μα­τι­κοῦ ἀ­νε­γέν­νη­σε πολλούς.

Συν­δύ­α­ζε τήν ἀ­σκη­τι­κή ἀ­κρί­βεια στόν ἑ­αυ­τό του καί τήν στορ­γή καί συμ­πά­θεια στούςἄλ­λους, τήν μεγαλο­πρέ­πεια μέ τήν ἁ­πλό­τη­τα, τήν εὐ­λά­βεια καί τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α, τήν ἀρ­χον­τιά καί τήν ἀ­φά­νεια, τήν δύναμη καί τήν ταπείνωση.

Εἶ­χε γί­νει γνω­στός ὁ Γέ­ρον­τας, ἄν καί ἔ­κρυ­βε τόν ἑ­αυ­τό του καί τά χα­ρί­σμα­τά του, καί κα­τέ­φευ­γαν πολ­λοί κον­τά του, ἰ­δι­αί­τε­ρα νέ­οι γιά πα­ρη­γο­ριά καί βο­ή­θεια.

Ὁ βί­ος τοῦ Γέ­ρον­τα εἶ­ναι κό­πος καί προ­σφο­ρά ἑ­νός ἐ­κλε­κτοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ του τέ­κνου, τοῦ π. Θε­ο­δο­σί­ου Χρι­στο­φό­ρου, ἐ­φη­με­ρί­ου στόν Ἱερό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Μά­μαν­τος, κά­τω Λα­κα­τά­μια τῆς Κύ­πρου. Ὡς φοιτητής εἶ­χε τα­κτι­κή ἐ­πι­κοι­νω­νί­α καί συ­να­να­στρο­φή μέ τόν Γέ­ρον­τα, ὁ ὁποῖος καί τόν βο­ή­θη­σε νά γί­νη ἱε­ρέ­ας. Μέ εὐ­λά­βεια δι­έ­σω­σε ὅ­σα ἄ­κου­γε ἀ­πό αὐτόν, τά ὁ­ποῖ­α κα­τό­πιν προ­τρο­πῆς καί πα­ρα­κλή­σε­ώς μας τά κα­τέ­γρα­ψε καί ἐκ­δί­δον­ται «εἰς κοι­νήν ὠ­φέ­λειαν». Ἀ­πο­τε­λοῦν τό κα­λύ­τε­ρο μνη­μόσυ­νο γιά τόν Γέρον­τά του. Τόν εὐ­χα­ρι­στοῦ­με καί εὐ­χό­μα­στε νά ἀ­κο­λου­θή­ση τήν πο­ρεί­α του.

Εὐ­χό­μα­στε ὁ Θε­ός νά ἀ­να­δεί­ξη καί ἄλ­λους παρο­μοί­ους Γέ­ρον­τες, γιά νά βο­η­θοῦν τόν λα­ό Του στήν σημε­ρι­νή δύ­σκο­λη ἐ­πο­χή τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας, γιά τήν ὁ­ποί­α μι­λοῦ­σε συ­χνά ὁ Γέ­ρον­τας Χρυ­σόστομος καί προ­σευ­χό­ταν.

Τήν εὐ­χή του νά ἔ­χω­με.   Ἀ­μήν.

 

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, στὸ τηλέφωνο:  2310552207  

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: sales@enromiosini.gr

στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της Ε. Ρω. ΕΔΩ

 

***

 

 

αντιγραφή κειμένου- επιμέλεια ανάρτησης:

ιστολόγιο “Οικογένεια- μια γωνιά του Παραδείσου”

 

ζωγραφικοί πίνακες του Νικολάου Γύζη:

«Μάνα με παιδί»

“Το φιλί” 28Χ22, τέμπερα σε χαρτί. Εθνική Πινακοθήκη Αθήνας

 

1 Σχόλιο (+add yours?)

  1. Dim Rafael
    Ὀκτ. 21, 2018 @ 17:02:06

    Πολυ με αγγιξαν τα λογια του γεροντα!! συστησε μας και αλλα βιβλια για την ορθοδοξη οικογενεια οταν μπορεις… Ευχαριστουμε!!!!

    Μοῦ ἀρέσει

    Ἀπάντηση

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.

antexoume.wordpress.com

http://antexoume.wordpress.com/

Ευρώπη, μάντεψε…Εγώ είμαι ακόμα πλούσια! #3#

για τις αναδημοσιεύσεις:

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες (για τα οποία δεν αναφέρεται άλλη πηγή), είναι προστατευμένα με copyright. Μπορείτε να αναδημοσιεύετε ένα αρχικό τμήμα, με ενεργό σύνδεσμο προς την συγκεκριμένη ανάρτηση. Σας ευχαριστώ!

Κατηγορίες

Ἀρχεῖα

Η ψυχομάνα του Ν. Γύζη… και η δική μου γιαγιά

πώς επέλεξα την εικόνα του ιστολογίου μου και το avatar μου

πώς επέλεξα την εικόνα του ιστολογίου μου και το avatar μου

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Οι νηστίσιμες συνταγές μας

Οι νηστίσιμες συνταγές μας

νόστιμες, απλές και εύκολες!~ για μαμάδες και παιδιά!

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: