(ο απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τον βοηθό του Τιμόθεο, αναφέρει:«Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β’ Τιμ. γ΄ 14, 15).

μια ανάλυση των λόγων αυτών, μαζί με την σημασία της εν Χριστώ διαπαιδαγώγησης του παιδιού από την μητέρα και τη γιαγιά, βασιζόμενη στο παράδειγμα του αποστόλου Τιμοθέου, που τιμάται σήμερα (22 Ιανουαρίου)

488df828ae59c8c8d42a19195737da4f_XL

 

Ἀνάμεσα στὸν εἰδωλολατρικὸ πληθυσμὸ τῆς Λύστρας, μιὰ σεμνὴ ἑβραϊκὴ οἰκογένεια διατηροῦσε ἀκόμη τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ γιαγιά, ἡ Λωίδα, ἡ κόρη της ἡ Εὐνίκη μὲ τὸ μοναχοπαίδι της τὸν Τιμόθεο. Ὁ πατέρας τοῦ Τιμοθέου ἦταν Ἕλληνας καὶ πρὸ πολλοῦ εἶχε πεθάνει. Ἔτσι, μέσα στὸ οἰκογενειακὸ αὐτὸ περιβάλλον τῶν δύο γυναικῶν μεγάλωσε καὶ ἀνετράφη ὁ Τιμόθεος. Ἦταν ἕνα σπιτικὸ παιδί. Οἱ βρώμικες συνήθειες τῆς πόλεως οὔτε κἄν τὸν ἄγγιξαν.

Ἡ μητέρα του καὶ ἡ γιαγιά του εἶχαν φροντίσει ἀπὸ πολὺ νωρὶς νὰ διοχετεύουν τὶς διανοητικὲς ἀναζητήσεις τοῦ παιδιοῦ καὶ τὰ αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του, στὴν χειρωνακτικὴ ἐργασία καὶ τὴν μελέτη τῶν ἱερῶν Γραμμάτων, τὴν Ἁγία Γραφή.

 

Θὰ γράψῃ ἀργότερα στὸν Τιμόθεο ὁ Ἀπ. Παῦλος ὅταν θὰ εἶναι πιὰ ὥριμος ἄνδρας καὶ Χριστιανός: «Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β’ Τιμ. γ΄ 14, 15).


Ἂν ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπέκτησε ἕναν πολυτιμώτατον συνεργάτην καὶ ἡ Ἐκκλησία ἕναν Ἅγιον, τοῦτο ὀφείλεται στὶς δύο αὐτὲς γυναῖκες ποὺ σμίλεψαν τὴν ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὰ βρεφικά του ἀκόμη χρόνια. Θὰ τὸ σημειώσῃ κι αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος: «Ὑπόμνησιν λαμβάνω τῆς ἐν σοί ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνώκησε πρῶτον ἐν τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί» (Β΄ Τιμ. α΄ 5). Μία κληροδότησι ἀνυποκρίτου πίστεως ποὺ ξεκινᾶ ἀπ’ τὴ γιαγιὰ καὶ περνώντας ἀπ’ τὴ μητέρα φθάνει στὸν ἐγγονό. Μία καλὴ κληροδότησι ποὺ προστατεύεται καὶ προάγεται ἀπὸ μιὰ καλὴ ἀγωγή.

 

Οἱ Ἀπόστολικες Διαταγές, παίρνοντας ἀφορμή ἀπὸ τὴν προτροπὴ αὐτὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου σημειώνουν πολὺ χαρακτηριστικά: «ποιεῖτε –τὰ παιδία- ὑποτακτικά, ἀπὸ βρέφους διδάσκοντες αὐτὰ ἱερὰ γράμματα, ἡμέτερά τε καὶ θεῖα, καὶ πᾶσαν γραφὴν θείαν παραδιδόντες αὐτοῖς, ἄνεσιν αὐτοῖς μὴ διδόντες κατεξουσιάζειν ὑμῶν παρὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην, μετὰ ὁμηλίκων εἰς συμπόσιον μὴ ἑῶντες αὐτὰ συμβάλλειν οὕτω γὰρ εἰς ἀταξίαν ἐκτραπήσονται καὶ εἰς πορνείαν περιπεσοῦνται. Καὶ ἐὰν παρὰ τὴν τῶν γονέων ἀμέλειαν τοῦτο πάθωσιν, ἔνοχοι τῶν ψυχῶν αὐτῶν οἱ γεννήσαντες ὑπάρξουσιν» (Ἀποστ. Διαταγ. Βιβλ. Δ’ ΧΙ, ΒΕΠΕΣ 2 73, 20).

 

Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο περιβάλλον μεγάλωσε καὶ ἀνετράφη ὁ Τιμόθεος, καὶ κατώρθωσε νὰ γίνῃ σκεῦος πολύτιμο στὸν Κύριό του. Ἕνα δοχεῖο ἕτοιμο νὰ δεχθῇ ὅλη τὴν εὐωδία τῆς θείας Χάριτος καὶ τὸ ζηλευτὸ ἀξίωμα, νὰ γίνῃ παμφίλτατος συνεργάτης τοῦ πιὸ μεγάλου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Ἀπ. Παύλου. Μέσα στὸ σπίτι αὐτὸ τῆς Λύστρας βρῆκαν ἀνάπαυσι οἱ καρδιὲς τῶν δύο ἀποστόλων, τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Βαρνάβα. Καὶ ὅταν ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπιχειρῇ τὴν δεύτερή του περιοδεία, ὁ Τιμόθεος εἶναι πλέον ἕτοιμος νὰ δώσῃ τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο:ΑΠΟCTOΛΟC ΤΙΜΟΘΕΟἈρχ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου Ἔκδοσις : «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» ηλ. πηγή: Αρνίον όπου και ολόκληρη η ομιλία του π. Αθανασίου

.

«Από βρέφους τα ιερά γράμματα»

Τα τελευταία λόγια προς τον αγαπημένο μαθητή, τις τελευταίες υποθήκες στον «ισόψυχο» και πι­στο ακόλουθό του, καταγράφει ο φλο­­γερός απόστολος Παύλος στη δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή του.

Είναι το «κύκνειο άσμα» του υψιπέτη Αποστόλου, γεμάτο παροτρύνσεις αγάπης και στοργικές συμβουλές. Δεν παραλείπει όμως στην επιστολή αυτή να του παρουσιάσει και τις δυσκολίες που θα συναντήσει στο ποιμαντικό του έργο, τους κινδύνους από τις διδασκαλίες των ψευδοδιδασκάλων, τους πειρασμούς και τις παγίδες του μισόκαλου διαβόλου. Μπροστά σ’ όλα αυτά τον παροτρύνει: «Μπορείς και πρέπει να μείνεις σταθερός και πιστός σ’ όσα έμαθες και διδάχθηκες, διότι από παι­δι γνωρίζεις τις Άγιες Γραφές». «Από βρε­φους τα ιερά γράμματα οίδας» (Β  Τιμ. γ  15).

Από τη μικρή ηλικία, από τα πρώτα παιδικά χρόνια γνωρίζεις τα λόγια του Θεού, πάνω στα οποία μπορείς να στη­­ριχθείς.

Έχοντας λοιπόν το όπλο της γνώσε­ως των ιερών Γραφών μπορούσε ο νεαρός επίσκοπος Τιμόθεος ν’ αντιμάχεται ο­­­σους προσβάλλουν και προσπαθούν να αλλοιώσουν τη γνήσια πίστη, να νοθεύσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να επηρεάσουν με το ­σκοτεινό παράδειγμά τους τη ζωή των ­χριστιανών.

Φρόντισαν γι’ αυτό οι ευλογημένες ψυ­­χες της μητέρας του Ευνίκης και της γιαγιάς του Λωίδας, οι οποίες μαζί με τα υλικά αγαθά του πρόσφεραν και τα πνευματικά εφόδια της ζωής.

Πράγματι είναι μεγάλη ευτυχία να γνω­­ρίζει κάποιος τις Άγιες Γραφές από την παιδική του ηλικία. Διότι η ­παιδική ηλικία είναι η ηλικία της μάθησης, κα­θως όλα εντυπώνονται πιο εύκολα στη μνήμη του παιδιού, διατηρούνται και γι­νον­ται κτήμα του ασφαλές.

Πόσο ευλογημένες και ­ευεργετημένες είναι οι ψυχές των ανθρώπων που από την παιδική ηλικία μελέτησαν και γνώρισαν το θέλημα του Θεού! Συνέβαλαν σ’ αυτό οι ευσεβείς γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες με φόβο Θεού, οι κατηχητές, οι πνευματικοί πατέρες, οι δάσκαλοι και παιδαγωγοί, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στη γνώση του θείου νόμου και στην καλλιέργεια των παιδιών με το πνεύμα του Θεού. Τους έδωσαν την πιο κατάλληλη πνευματική τροφή στην πιο τρυφερή ηλικία και αυτή δεν μπορεί να ξεχαστεί όσο και αν φυσήξουν άνεμοι αντίθετοι με το θέλημα του Θεού και κλονίσουν αργότερα τις ψυχές των παιδιών. Τα βιώματα της πίστεως, τα παραδείγματα των Γραφών πάντοτε θα μιλούν στις ψυχές τους και θα γίνονται πυξίδα που θα τους επαναφέρει στην ορθή πορεία.

Ο λόγος αυτός του θείου αποστόλου Παύλου για το παράδειγμα του Τιμοθέου μας βάζει σε σκέψεις σοβαρές. Διότι με αγωνία παρατηρούμε στην εποχή μας πολλούς οι οποίοι προσπαθούν να ­επηρεάσουν τις αθώες παιδικές καρδιές. Συνεχώς προβάλλουν αρνητικά πρότυπα μέσα από τις οθόνες των μέσων ενημερώσεως, βίαια παιχνίδια και βλαβερή ψυχαγωγία, μαθήματα και εκδηλώσεις στα σχολεία που προκαλούν σύγχυση στη σκέψη των παιδιών και τα προβληματίζουν.

 

Πως θ’ αντισταθούμε; Τι θα αντιπροβάλουμε;

«Από βρέφους τα ιερά γράμματα». Γονείς, εκπαιδευτικοί, κατηχητές, όσοι έχουμε κοντά μας μικρά παι­δια, τα βλαστάρια της κοινωνίας μας, τους νεοσσούς της Εκκλησίας μας, ας τους δείξουμε το βιβλίο της ζωής, «τα ιερά γράμματα», την Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε τα παιδιά μας στο λόγο του Θεού. Να τα ­θρέψουμε με τα νάματα της πίστεως. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το υλικό, αφού σε απλή γλώσσα κυκλοφορούν η Αγία Γραφή και άλλα σχετικά βιβλία. Υλικό πλούσιο και εύχρηστο για την αγωγή των παιδιών. Τι πιο ωφέλιμο και ουσιαστικό να διαβάζουμε μαζί τους τον λόγο του Θεού, να τους προβάλλουμε τα δυνα­τα παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας και να τα θωρακίσουμε με την ασπίδα της ­πίστεως. Ας το προσπαθήσουμε, και να είμαστε βέβαιοι πως η χάρις του Θεού θα μιλά πάντοτε στις ψυχές τους.

Πηγή κειμένου:  osotir.org

.

για τον βίο του αποστόλου Τιμοθέου μπορείτε να διαβάσετε την ανάρτηση:

Ο απόστολος Τιμόθεος, ο συνεργός του Αποστόλου των Εθνών

(το κείμενο προέρχεται από το Κατηχητικό Βοήθημα της Ι.Μ.Μεσσηνίας (εδώ) και είναι κατάλληλο και για τα παιδιά)

.

 

συλλογή υλικού και επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο «Οικογένεια-μια γωνιά του Παραδείσου»

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.