Σταματία – Μελπομένη Ρεβίθη:Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 1896

12/4/1896 :  Τὴν ἐπεισοδιακή ἄτυπη συμμετοχὴ τῆς πρώτης γυναίκας μαραθωνοδρόμου στοὺς πρώτους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τῶν Ἀθηνῶν, μαρτυροῦν ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἡ «Ἀκρόπολις», τὸ «Ἄστυ», ὁ «Νέος Ἀριστοφάνης» καὶ ἡ «Messager d’ Athènes».

,Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Γ. Σκιαδᾶς

,Βρισκόμαστε στὴν Ἀθήνα τῶν πρώτων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καὶ ἔκπληκτη ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή ἀντιμετωπίζει μιὰ περίεργη, γιὰ τὴν ἐποχή ἐκείνη, αἴτηση συμμετοχῆς στὸν Μαραθώνιο Δρόμο. Εἶναι αὐτή τῆς Σταματίας ἤ Σταμάτας Ρεβίθη, τῆς ἀποκαλούμενης καὶ Μελπομένης, ἀπό τὴ Σύρο. Ὅπως τὴν περιγράφουν οἱ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, ἦταν πολὺ φτωχὴ, περίπου 30 χρόνων, ἄν καὶ φαινόταν μεγαλύτερη, ξανθὴ, ὀστεώδης, μὲ χαρακτηριστικὰ μεγάλα μάτια. Κατοικοῦσε στὸν Πειραιᾶ μαζὶ μὲ τὸ μικρὸ της παιδάκι, μόλις 17 μηνῶν, ἐνῷ τὰ Χριστούγεννα τοῦ περασμένου ἔτους εἶχε χάσει τὸ μεγάλο της παιδί, 7 ἐτῶν.

Καθημερινὰ ἡ Σταματία Ρεβίθη, κρατώντας τὸ μωρὸ στὴν ἀγκαλιά της, διήνυε τὴν ἀπόσταση Πειραιᾶς – Ἀθήνα μὲ τὰ πόδια, ψάχνοντας γιὰ κάποια περιστασιακὴ δουλειὰ καὶ ἀναζητώντας μιὰ καλύτερη τύχη.

Φαίνεται, λοιπὸν, πὼς σὲ μία ἀπό τὶς καθημερινὲς αὐτές διαδρομὲς ἕνας Ἀθηναῖος πεζοπόρος ποὺ τὴ συνάντησε, τῆς ἀνέφερε γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες καὶ τὴν πιὸ σημαντικὴ τους ἔκφανση, τὸν Μαραθώνιο Δρόμο, καὶ, ἴσως ἐμπαίζοντάς την, τῆς εἶπε πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀγωνιστῇ καὶ αὐτή.

Ἡ ἰδέα αὐτή ἔγινε μόνιμη καὶ βασανιστικὴ γιὰ τὴν Ρεβίθη, ποὺ δὲν δίστασε νὰ τὴν προωθήσῃ. Στὴν «Ἑστία» τῆς 23ης Μαρτίου τοῦ 1896, σημειώνεται: «…Ἡ δρομεύς κυρία Ρεβίθη, ἡ παράδοξος γυνὴ, ἡ διατρέξασα πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν τὸν Μαραθώνιο δρόμο χάριν δοκιμῆς, σκοπεύει νὰ συναγωνισθῇ μεθαύριον. Σήμερον ἦλθε εἰς τὰ γραφεῖα μας καὶ μᾶς εἶπεν ὅτι ἐάν τὴν ἐμποδίσουν τὰ ὑποδήματά της θὰ τὰ βγάλῃ καθ’ ὀδόν καὶ θὰ ἔλθῃ γυμνόπους…».

,

Μὲ τρόπο ἡ ἐπιτροπή τῶν Ἀγώνων τῆς ἀρνήθηκε τὴ συμμετοχὴ, μὲ τὸ δικαιολογητικὸ πὼς εἶχαν συμπληρωθεῖ οἱ θέσεις καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση πὼς θὰ μποροῦσε στὸ μέλλον νὰ ἀγωνισθῇ σὲ Μαραθώνιο μαζὶ μὲ ἄλλες ξένες καὶ κάποια Ἀμερικανίδα Μιστέαν, ποὺ θὰ ἐρχόταν στὴν Ἀθήνα μὲ αὐτόν τὸν σκοπὸ. Κάτι ποὺ τελικὰ δὲν ἔγινε. Ἡ πεισματάρα Σταματία, δὲν πτοήθηκε καθόλου καὶ τὶς παραμονὲς τοῦ ἀγῶνα βρίσκεται στὸν Μαραθῶνα, μαζὶ μὲ τοὺς ἄνδρες δρομεῖς, ἀποφασισμένη νὰ τρέξῃ καὶ αὐτή.

«…Στὸ χάνι “Τὸ τρόπαιον τοῦ Μιλτιάδου” εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἑπτά δρομεῖς ποὺ θὰ ἔπαιρναν μέρος στὸν ἀγῶνα τὴν ἄλλη μέρα. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ἡ κυρᾶ Σταμάτα Ρεβίθη, ποὺ εἶχε ἔλθει μὲ σοῦστα καὶ εἶχε κατασκηνώσει στὸν τόπο ἐκκινήσεως. Ἦταν ἡ “γνωστότατη μαραθωνοδρόμος”, ποὺ ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι ζήτησαν νὰ δοῦν καὶ νὰ συζητήσουν μαζί της. Τὴν φιλοξένησε ὁ δήμαρχος τοῦ χωριοῦ, κ. Κουτσογιαννόπουλος…».

Τὸ ἐπόμενο πρωϊνὸ ἡ Σταματία θὰ ζητήσῃ ἀπό τὸν ἱερέα τοῦ χωριοῦ νὰ τῆς διαβάσῃ μιὰ εὐχή γιὰ να τρέξῃ γρήγορα τὴν διαδρομή. Ὅμως, οἱ εὐχές θὰ δίνονταν μόνο στοὺς ἐπισήμους ἀθλητές. Λίγο ἀργότερα ἡ Σταματία θὰ ἀκούσῃ τὴν ἀμετάκλητη ἀπόφαση τῆς ἐπιτροπής ποὺ τῆς ἀρνεῖται ἀκόμα καὶ ἀνεπίσημα νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν ὁμάδα τῶν ἀθλητῶν. Καὶ πάλι ὅμως δὲν πτοεῖται.

,

Τὴν ἐπομένη τοῦ θριάμβου τοῦ Σπύρου Λούη θὰ βρεθῇ ξανὰ στὴν γραμμὴ ἐκκινήσεως τοῦ Μαραθῶνα. Ἔχει πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ τρέξῃ τὴν διαδρομὴ μόνη. Πρὶν ξεκινήσει, ὁ δάσκαλος, ὁ εἰρηνοδίκης καὶ ὁ δήμαρχος τοῦ χωριοῦ συντάσσουν ἕνα μικρὸ πρακτικὸ πιστοποιώντας τὴν ὧρα ἐκκινήσεως. Ἡ Σταματία θὰ φτάσῃ κατάκοπη στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ θὰ συναντήσῃ κάποιους ὑπαξιωματικούς, τοὺς ὁποίους καὶ παρακαλεῖ νὰ ὑπογράψουν τὸ πρακτικὸ γιὰ νὰ πιστοποιηθῇ ἡ ὧρα αφίξεώς της. Ὕστερα κατευθύνθηκε πρὸς τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς ἀγώνων, τὸν Τιμολέοντα Φιλήμονα.

Τὴν ἐπεισοδιακή αὐτή ἱστορία τῆς πρώτης γυναίκας μαραθωνοδρόμου μαρτυροῦν πολλὲς ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς, ἡ «Ἀκρόπολις», τὸ «Ἄστυ», ὁ«Νέος Ἀριστοφάνης» καὶ ἡ «Messager d’ Athènes». Δυστυχῶς τὰ ἴχνη τῆς Σταματίας Ρεβίθη, χάνονται τελείως μετὰ τοὺς πρώτους Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες καὶ ὁ πρωτόγνωρος ἄθλος αὐτῆς τῆς γυναίκας δὲν βρῆκε τὴν ἀπαιτούμενη ἀναγνώριση καὶ ἡ ἴδια τὴν καταξίωση. Ἡ ἐποχή δὲν εὐνοοῦσε ἀκόμη τὴν γυναικεῖα ἄθληση, πολὺ περισσότερο τὴν λαϊκὴ. Οἱ γυναίκες, καὶ μόνο τῆς «καλῆς κοινωνίας», περιορίζονταν σὲ ἀθλοπαιδιές ποὺ εἶχαν ταυτιστεῖ μὲ τὶς ἀνώτερες τάξεις, ὅπως ἡ ἀντισφαίριση καὶ τὸ γκόλφ.

 

,

,Πηγὴ τὸ ἱστολόγιο : http://mikros-romios.gr

Ἐπεξεργασία καὶ πολυτονισμὸς κειμένου : Ἐλληνικό Ἡμερολόγιο
,

,[ shortlink ]  :  http://wp.me/p12k4g-4ss

 

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.

antexoume.wordpress.com

http://antexoume.wordpress.com/

Οι νηστίσιμες συνταγές μας

Οι νηστίσιμες συνταγές μας

νόστιμες, απλές και εύκολες!~ για μαμάδες και παιδιά!

για τις αναδημοσιεύσεις:

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες (για τα οποία δεν αναφέρεται άλλη πηγή), είναι προστατευμένα με copyright. Μπορείτε να αναδημοσιεύετε ένα αρχικό τμήμα, με ενεργό σύνδεσμο προς την συγκεκριμένη ανάρτηση. Σας ευχαριστώ!

Η ψυχομάνα του Ν. Γύζη… και η δική μου γιαγιά

πώς επέλεξα την εικόνα του ιστολογίου μου και το avatar μου

πώς επέλεξα την εικόνα του ιστολογίου μου και το avatar μου

Ευρώπη, μάντεψε…Εγώ είμαι ακόμα πλούσια! #3#

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων

η φιλοσοφία μας για το νοικοκυριό!

Ἀπριλίου 2014
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ.   Μάϊ. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ἀρχεῖα

Κατηγορίες

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: